Przetwarzanie danych osobowych Klientów Kancelarii Adwokackiej Paulina Walczuk

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka Paulina Walczuk z siedzibą w Warszawie przy ulicy Warszawska 55 lok. 204, 05-075 Warszawa, dalej „Kancelaria”.

Kontakt w prawie ochrony danych


We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu praw, mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: kancelaria@walczuk.eu

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Poniżej przedstawiamy Państwu wszystkie występujące standardowo w działalności Kancelarii cele przetwarzania danych przez Kancelarię.

Szczegółowy cel przetwarzania Państwa danych jest każdorazowo komunikowany przez Kancelarię w momencie pozyskiwana Państwa danych.
 Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię w celu realizacji umów pisemnych i ustnych zawieranych przez Państwa z Kancelarią, prowadzenia kontaktów w związku z tymi umowami, reagowania na skargi, przesyłania informacji finansowo-rozliczeniowych, prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na wiadomości, które są do Kancelarii kierowane.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

  • umowa łącząca Państwa z Kancelarią;
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii obejmujących przygotowanie odpowiedzi lub załatwienie sprawy, która została zgłoszona w Państwa wiadomości, przesłanej na adres email Kancelarii lub poprzez formularz na stronie internetowej Kancelarii;
  • obowiązek prawny ciążący na Kancelarii w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Komu i gdzie Kancelaria może przekazać Państwa dane? Kto może być odbiorcą Państwa danych poza Kancelarią? (informacje o odbiorcach danych)


Do Państwa danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów Kancelarii, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Kancelarię.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Państwa dane osobowe Kancelaria może przekazać jedynie następującym podmiotom:

  • podmiotom współpracującym z Kancelarią i realizującym na rzecz Kancelarii usługi, w tym przewozowe, lub
  • podmiotom świadczącym na rzecz Kancelarii usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego, lub
  • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, lub
  • organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom Kancelarii i doradcom Kancelarii, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Kancelarii przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Kancelarię roszczeń.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych


Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo Kancelaria będzie przechowywać Państwa dane? (informacje o okresie przechowania danych)


Okres przechowywania Państwa danych przez Kancelarię będzie zależał od celu przetwarzania Państwa danych przez Kancelarię.

W przypadku, w którym Państwa dane są przetwarzane przez Kancelarię w celu wykonania umowy pomiędzy Państwem a Kancelarią lub w celu wykonania innych zobowiązań na Państwa rzecz przez Kancelarię, Państwa dane osobowe Kancelaria będzie przechowywała przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań Kancelarii na Państwa rzecz oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich Państwa roszczeń wobec Kancelarii i roszczeń Kancelarii wobec Państwa, związanych z takimi zobowiązaniami, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zobowiązaniem.
W przypadku, w którym Państwa dane są przetwarzane przez Kancelarię z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii, Państwa dane osobowe Kancelaria będzie przechowywała przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z takich interesów. W takim przypadku Kancelaria może przechowywać Państwa dane przez okres przedawnienia Państwa roszczeń wobec Kancelarii lub roszczeń Kancelarii wobec Państwa, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii obejmujących udzielenie odpowiedzi na Państwa wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, Kancelaria może przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócisz do Kancelarii, przy czym Kancelaria może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa roszczeń wobec Kancelarii lub roszczeń Kancelarii wobec Państwa wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane przez Kancelarię z uwagi na ciążący na Kancelarii obowiązek prawny, Kancelaria będzie przechowywała te dane tak długo jak długo ciążył będzie na Kancelarii właściwy obowiązek prawny. Jeżeli Państwa dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, Państwa dane w tym zakresie będą przechowywane przez Kancelarię tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Kancelarii posiadania dokumentu tych zdarzeń.

Informacja o przysługujących prawach


W związku z tym, że Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu wiele praw. Poniżej przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu na adres email: kancelaria@walczuk.eu

Jeżeli zwrócą się Państwo do Kancelarii z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, Kancelaria może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Państwa tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Kancelaria będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli Kancelaria wykaże, że Państwa żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Kancelaria może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Prawo dostępu do danych


Mają Państwo prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Kancelarię, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Państwa danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Państwu prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez Kancelarię Państwa danych, jeżeli nie zostały zebrane od Państwa. Mają Państwo ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)


Mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;

c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

e) cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Państwa zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będą mogli Państwo jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych


Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) dane osobowe nie są już potrzebne Kancelarii, ale potrzebne są Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

d) w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Kancelarii są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych


Mają Państwo prawo otrzymać w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które dostarczyli Państwo Kancelarii oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Kancelarii, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy z Państwem a jednocześnie

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Kancelarię bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych


Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii.

Na skutek sprzeciwu Kancelaria zaprzestanie przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych


Wszelkie dane podają Państwo dobrowolnie.

W zależności od sytuacji, w której Kancelaria może pozyskać Państwa dane, podanie pewnych danych (określonych przez Kancelarię jako dane wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy z Kancelarią.

W przypadku kierowania wiadomości lub próśb do Kancelarii, podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia Kancelarii udzielenia odpowiedzi.

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

W zależności od sytuacji, w której Kancelaria może pozyskać Państwa dane, brak podania określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z Kancelarią, otrzymanie prawidłowych dokumentów podatkowych od Kancelarii, otrzymanie od Kancelarii odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Kancelarii.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania


Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.