Dla studentów

Konstytucyjna ochrona praw i wolności obywatelskich – zagadnienia

1. konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego – zarys
2. konstytucyjna zasada przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka – zarys
3. zarys historii praw człowieka
4. podmioty wolności i praw
5. adresaci wolności i praw
6. ograniczenia wolności i praw
7. zasady przewodnie statusu jednostki oraz system wolności i praw w Konstytucji RP
8. konstytucyjne obowiązki jednostki
9. praktyczne aspekty ochrony konstytucyjnych wolności i praw (przede wszystkim skarga konstytucyjna)

Prawo konstytucyjne – zagadnienia

1. zagadnienia historyczne związane z polskim konstytucjonalizmem
2. idea i pojęcie konstytucji
3. cechy konstytucji jako ustawy zasadniczej
4. obowiązywanie konstytucji
5. relacje między konstytucją a innymi źródłami prawa – konstytucyjny system źródeł prawa
6. zasady ustroju RP – pojęcie
7. zasada suwerenności Narodu
8. zasada niepodległości i suwerenności RP
9. zasada demokratycznego państwa prawnego
10. zasada społeczeństwa obywatelskiego
11. zasada podziału władzy
12. zasada społecznej gospodarki rynkowej
13. zasada przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka
14. prawa człowieka – krótki zarys historii
15. podmioty wolności i praw
16. adresaci wolności i praw
17. ograniczenia wolności i praw
18. zasady przewodnie statusu jednostki oraz system wolności i praw w Konstytucji RP
19. ochrona konstytucyjnych wolności i praw
20. konstytucyjne obowiązki jednostki
21. podstawowe zasady prawa wyborczego
22. zasady organizacji wyborów
23. referendum w Konstytucji RP
24. struktura parlamentu
25. sposób funkcjonowania parlamentu
26. organizacja wewnętrzna parlamentu
27. status prawny posłów i senatorów
28. funkcja ustawodawcza parlamentu
29. funkcja kontrolna parlamentu
30. funkcja kreacyjna parlamentu
31. powoływanie Rady Ministrów
32. zakres odpowiedzialności i działania Rady Ministrów
33. skład i organizacja Rady Ministrów
34. istota samorządu terytorialnego
35. ustrój jednostek samorządu terytorialnego
36. zadania samorządu terytorialnego
37. nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
38. finanse publiczne
39. Krajowa rada Radiofonii i Telewizji
40. kontrola państwowa
41. struktura i sposób działania sądów
42. pozycja ustrojowa i skład Trybunału Konstytucyjnego
43. funkcje Trybunału Konstytucyjnego
44. zakres odpowiedzialności konstytucyjnej
45. organizacja i funkcjonowanie Trybunału Stanu
46. pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich
47. zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich
48. konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych

Prawo ochrony środowiska – zagadnienia

1. podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony środowiska
2. źródła prawa ochrony środowiska
3. dostęp do informacji o środowisku oraz udział społeczeństwach w procedurach decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska
4. odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna w ochronie środowiska
5. międzynarodowe, narodowe, regionalne i lokalne instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska
6. prawa człowieka a ochrona środowiska

System Ochrony Prawnej w UE – zagadnienia

1. zagadnienia ogólne – definicje i pojęcia
2. prawo międzynarodowe publiczne a prawo wspólnotowe (europejskie)
3. rys historyczny
4. struktura Unii Europejskiej – zagadnienia ogólne
5. organy ochrony prawnej w ramach Unii Europejskiej – zagadnienia szczegółowe
6. Europejski Trybunał Praw Człowieka – organizacja i skład
7. Europejski Trybunał Praw Człowieka – kompetencje
8. postępowanie przed Europejskim trybunałem Praw Człowieka
9. Europejski Trybunał Sprawiedliwości – organizacja, skład i kompetencje

Systemy partyjne – zagadnienia

1. partie polityczne i systemy partyjne – definicje
2. partie polityczne – geneza i mechanizmy powstania w procesach demokratyzacji
3. funkcje partii politycznych
4. instytucjonalizacja partii politycznych
5. partie konserwatywne
6. partie liberalne
7. partie socjaldemokratyczne
8. partie chrześcijańsko-demokratyczne
9. partie komunistyczne
10. partie ekologiczne
11. partie skrajnej prawicy
12. inne nowe ruchy społeczne
13. system polityczny a system partyjny
14. partie w systemach politycznych
15. typologie systemów partyjnych
16. podział socjopolityczny
17. podział „prawica – lewica”
18. system wyborczy a system partyjny
19. partie polityczne w parlamencie – gry koalicyjne
20. partie polityczne w strukturach władzy
21. podstawowe polskie regulacje prawne dotyczące partii politycznych – status prawny partii politycznych
22. finansowanie partii politycznych
23. ewidencja partii politycznych
24. system partyjny Stanów Zjednoczonych
25. system partyjny Włoch
26. system partyjny Słowacji
27. system partyjny Republiki Czeskiej
28. międzynarodowe struktury partyjne

Ochrona własności intelektualnej – zagadnienia

1. podstawowe pojęcia prawa własności intelektualnej
2. autorskie prawa osobiste oraz ich ochrona
3. autorskie prawa majątkowe oraz ich ochrona
4. zamieszczanie w Internecie utworów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi

Podstawy prawne administracji publicznej – zagadnienia

1. pojęcie administracji publicznej
2. zasady prawa administracyjnego – pojęcie
3. zasada demokratycznego państwa prawa
4. zasada legalności
5. zasada równości
6. zasada lex retro non agit
7. zasada sądowej kontroli działalności administracji publicznej
8. zasada jawności działalności administracji publicznej
9. system źródeł prawa administracyjnego
10. stosunek administracyjnoprawny a cywilnoprawny
11. pojęcie organu administracji publicznej
12. administracja rządowa a samorządowa
13. administracja centralna i terenowa
14. działy administracji rządowej
15. administracja zespolona i niezespolona
16. struktura samorządu terytorialnego
17. zasady powoływania organów samorządu terytorialnego
18. jednostki pomocnicze (samorządu terytorialnego)
19. akty normatywne administracji publicznej
20. pojęcie aktu administracyjnego
21. rodzaje aktów administracyjnych
22. wadliwość istotna i nieistotna aktu administracyjnego
23. elementy decyzji administracyjnej
24. porozumienie administracyjne
25. czynności faktyczne jako forma działalności administracji publicznej
26. kontrola administracji publicznej a kontrola sprawowana przez administrację publiczną

Prawoznawstwo – zagadnienia

1. język prawny i język prawniczy
2. naturalistyczne koncepcje prawa
3. pozytywistyczne koncepcje prawa
4. psychologizm prawniczy i jego twórca
5. demokratyczne państwo prawa
6. kontynentalny system prawa
7. system prawa common law
8. prawo materialne
9. prawo formalne
10. gałęzie prawa
11. fakty prawne
12. stosunki prawne
13. podmioty prawa
14. konstytucyjny system źródeł prawa
15. źródła prawa europejskiego
16. źródła poznania prawa
17. elementy normy prawnej
18. podstawowe zasady prawa
19. budowa aktów prawnych
20. rodzaje wykładni prawa
21. moc wiążąca wykładni prawa
22. etapy wykładni prawa
23. reguły wykładni prawa
24. wnioskowanie prawnicze
25. odpowiedzialność prawna

Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego – zagadnienia

1. istota bezpieczeństwa publicznego
2. źródła regulacji bezpieczeństwa publicznego
3. organy (podmioty) realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
4. metody i formy realizacji zadań
5. działalność Policji
6. działalność BOR
7. działalność SG
8. działalność ABW
9. reglamentacja broni oraz ochrona osób i mienia
10. ochrona informacji niejawnych