Obszar praktyki

Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Paulina Walczuk (adwokaci w Warszawie oraz inni prawnicy w Warszawie) świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

 • prawo cywilne, w tym prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo lokalowe, prawo konsumenckie, prawo farmaceutyczne, prawo medyczne, prawo ochrony danych osobowych,
 • prawo karne, prawo wykroczeń,
 • prawo administracyjne, w tym prawo budowlane, prawo ochrony środowiska,
 • prawo pracy, w tym prawo zwolnień grupowych,
 • prawo handlowe, w tym prawo spółek, prawo działalności gospodarczej,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • prawo europejskie, w tym pozyskiwanie środków UE,
 • prawo prasowe, prawo mediów i reklamy, prawo Internetu,
 • prawo własności przemysłowej, prawo konkurencji i antymonopolowe,
 • prawo kanoniczne, w tym “rozwody” kościelne.

Przykładowo, w zakresie prawa rodzinnego oferujemy m.in.:

 • reprezentowanie Klientów w sprawach o rozwód i o separację,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • prowadzenie spraw o ustalenie, obniżenie lub podwyższenie alimentów,
 • prowadzenie negocjacji, a także reprezentowanie Klientów przy ustanawianiu rozdzielności majątkowej oraz przy podziale majątku wspólnego małżonków,
 • doradztwo przy zawieraniu małżeńskich umów majątkowych.

Formy pomocy prawnej:

 • udzielanie porad – przedstawienie propozycji rozwiązania problemu prawnego (forma ustna),
 • przygotowanie projektów umów, pism itp.,
 • przygotowanie opinii prawnych – pogłębiona analiza prawna problemu/zagadnienia prawnego i przedstawienie jego możliwych rozwiązań,
 • udział w negocjacjach, mediacjach – udział w spotkaniach mających na celu porozumienie lub wypracowanie wspólnego stanowiska, m.in. przed wdaniem się w spór lub w trakcie postępowania przed sądem lub innym organem państwowym,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, sądami, innymi podmiotami – prowadzenie sprawy w imieniu i na rzecz Klienta,
 • stała obsługa prawna – prowadzenie wszystkich bieżących spraw prawnych Klienta.

Wynagrodzenie

W Kancelarii zasadniczo stosujemy dwa sposoby rozliczeń wykonanej pracy:

 • rozliczenie ryczałtowe – Klient płaci określoną kwotę jednorazowo lub według życzenia rozłożoną na raty,
 • rozliczenie według liczby przepracowanych godzin – Klient płaci określoną kwotę w zależności od ilość czasu przeznaczonego na wykonanie pracy, na podstawie zestawienia obejmującego informację o zakresie czynności oraz czasie przeznaczonym na jej wykonanie. Rozliczenia dokonujemy według stawki godzinowej indywidualnie ustalonej z Klientem.

W przypadku stałej obsługi prawnej Klientom proponujemy zawarcie umowy o świadczenie pomocy prawnej, w której określamy przewidywany miesięczny limit czasu pracy Kancelarii i związane z nim zryczałtowane wynagrodzenie. Kwota tego wynagrodzenia, stanowi dla Klienta stałą miesięczną opłatę, pod warunkiem, że czas przeznaczony na obsługę nie przekroczy ustalonego w umowie limitu. Z tego powodu przed zawarciem umowy dbamy o zoptymalizowanie kosztów obsługi prawnej.